REGULAMIN

I. Informacje ogólne.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o BELFLOOR Dawid Lewandowski - należy przez to rozumieć BELFLOOR Dawid Lewandowski z siedzibą w przy ulicy Mikołaja Kopernika 33/1b, 10-512 Olsztyn; NIP 739-29-44-158; Regon 381611694;

Kupującym, kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (konsumenta - w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego) ,osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy mojepodlogi.com prowadzony przez BELFLOOR Dawid Lewandowski na swoim portalu internetowym pod adresem www.mojepodlogi.com

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady sprzedaży towarów i usług przez BELFLOOR Dawid Lewandowski za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest dostępny na  www.mojepodlogi.com

Zamówienie -należy przez to rozumieć złożenie zamówienia przez kupującego za pośrednictwem portalu internetowego.

1. Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego mojepodlogi.com i akceptację regulaminu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawierającej z Kupującym.

2. Dane kontaktowe Sklepu (w tym wszystkich punktów sprzedaży) znajdują się na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://mojepodlogi.com/kontakt.

II. Rejestracja i zmiana danych

Zamówienie oraz zaproszenie może złożyć tylko osoba zarejestrowana w Sklepie.

Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. ( Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.). Administratorem danych osobowych jest BELFLOOR Dawid Lewandowski z siedzibą w przy ulicy Mikołaja Kopernika 33/1b, 10-512 Olsztyn; NIP 739-29-44-158; Regon 381611694. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do utworzenia nowego indywidualnego konta w sklepie internetowym mojepodlogi.com, umożliwienia złożenia zamówienia, a także jego realizacji przez mojepodlogi.com

Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez mojepodlogi.com oraz podmioty trzecie, z którymi mojepodlogi.comwspółpracuje na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do utworzenia konta i złożenia zamówienia w sklepie internetowym mojepodlogi.com i realizacji tego zamówienia.

Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klient może sprawdzić na stronie sklepu stan swojego zamówienia oraz historię zamówień.

III. Składanie i realizacja zamówień

1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez wysłanie maila na adres : mojepodlogi@mojepodlogi.com

2.Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.

3. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest umieszczenie w formularzu wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację  Kupującego, w tym w szczególności numeru telefonu i adresu email. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, a także braku możliwości skontaktowania się z nim w ciągu 2/3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania kompletnych danych umożliwiających realizację zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia do klienta zostaje wysłany przez Sklep email z potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z podaniem przewidywanego terminu realizacji oraz kosztów transportu. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności zamawianego towaru lub usługi, o czym Klienta jest informowany w wiadomości email z potwierdzeniem zamówienia.

5.Przyjecie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu - Bank PEKAO S.A. 57 1240 1590 1111 0010 8601 4813 z podaniem numeru zamówienia. Zapłata musi obejmować cały zamówiony towar oraz koszty transportu oraz koszty dodatkowych czynności wykonywanych przy dostawie, w przypadku części owej zapłaty zamówienie nie będzie realizowane.

6.Zamówienia nieopłacone w ciągu 10 dni od daty złożenia zostaną automatycznie anulowane przez Sklep.

7.Odmowa realizacji zamówień przez Sklep może nastąpić gdy zamieszczone przez Klienta w formularzu dane będą niepełne.

8.W przypadku odbioru własnego towaru przez Kupującego koszty transportu nie będą doliczane.

9.Czas realizacji zamówień podawany jest w potwierdzeniu złożenia zamówienia i wynosi 6 dni roboczych, od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji .

10.Zakupione towary będą dostarczone na koszt Kupującego pod wskazany w formularzu zamówienia adres bądź pozostawione w  BELFLOOR Dawid Lewandowski z siedzibą w Olsztynie w celu samodzielnego odbioru przez Kupującego lub w wybranym przez Kupującego oddziale BELFLOOR Dawid Lewandowski (po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym).

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych i potwierdzonych przez Sklep). Sklep zastrzega sobie także prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz przeprowadzania w nich zmian.

IV. Ceny towarów i płatność

1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

2.Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

3.W zależności od wybranej formy odbioru- dostawy towaru Klient ma do wyboru następujące opcje płatności:

Płatność za towar nabywany w Sklepie może być dokonany przelewem na rachunek bankowy:

a) przy odbiorze własnym

b) przy dostawie do klienta

- przedpłata 100% wartości zamówienia

4.Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto BELFLOOR Dawid Lewandowski Bank PEKAO S.A. 57 1240 1590 1111 0010 8601 4813.

V. Koszt transportu

1.Zamówione produkty dostarczane są tylko na terenie Polski, koszt przesyłki lub transportu pokrywa Klient.

2.Koszt transportu kształtuje się następująco:

-koszt wysyłki  jednej palety - 221 zł brutto/netto (dotyczy podłóg o długości nie przekraczającej 138 cm).

-koszt wysyłki dwóch palet - 450 zł brutto/netto (dotyczy podłóg, których długość przekracza 138 cm).

-koszt wysyłki tuby z listwami przypodłogowymi - 90 zł brutto/netto

-koszty wysyłki w innych wielkościach niż wskazane powyżej będą ustalane odrębnie po kontakcie z klientem.

3. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przed przyjęciem zamówienia do realizacji jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.

4. Dostawa będzie odbywała się środkami własnymi Sklepu lub też za pomocą wynajętych w tym celu przewoźników. Jeśli do rozładunku będzie niezbędny dodatkowy sprzęt np. wózek widłowy, to na Kupującym będzie ciążył obowiązek zapewnienia tego sprzętu.

5. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru.

6. W oparciu o odrębne ustalenia stron i dodatkowe zlecenie strony mogą przewidzieć wniesienie towarów do budynków i na określone kondygnacje. Wymaga to pisemnego zlecenia Kupującego i potwierdzenia przez Sklep wraz z podaniem wynagrodzenia oraz zapłatą ustalonego wynagrodzenia za dodatkowe czynności.

7. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep mojepodlogi.com i uzgodnić termin sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody podpisują Klient i przedstawiciel Sklepu.

VI. Niezgodność towaru z umową, zwroty.

1. Sklep odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). W zakresie kupujących nie będących konsumentem Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2.Kupujący ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru, zgodnie z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Do zachowania 14-sto dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym wystarczy wysłanie wciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki z towarem wypełnionego formularza zwrotu na adres e-mailowy sklepu (kliknij aby pobrać formularz). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Zwrot towaru może być przyjęty tylko przy zwrocie pełnowartościowych paczek, fabrycznie zamkniętych, nierozpakowanych.

3.W przypadku zwrotu prosimy o przesłanie go na adres BELFLOOR Dawid Lewandowski ul. Tuwima 25, 10-747 Olsztyn wraz z wydrukowanym i ręcznie wypełnionym formularzem zwrotu wraz z fakturą VAT lub z paragonem. Kupujący powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.

4. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Kupującego (należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru do klienta) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego w formularzu zwrotu lub w innej formie uzgodnionej z Klientem. W razie zwrotu Klient zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu lub oddziału BELFLOOR Dawid Lewandowski podpisanej przez siebie faktury korygującej.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Klienta do Sklepu obciążają Klienta.

VII. Reklamacje

1. W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do klienta lub przesłania produktów z wadą fabryczną klient może odesłać zakupiony produkt. Reklamowany produkt klient przesyła na swój koszt  na BELFLOOR Dawid Lewandowski z siedzibą w przy ulicy Mikołaja Kopernika 33/1b, 10-512 Olsztyn  wraz z kopią dokumentu potwierdzającego sprzedaż (faktura VAT, paragon) oraz formularzem reklamacji (kliknij aby pobrać formularz).

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po spełnieniu warunków określonych w Pkt. V ppkt. 7 niniejszego regulaminu

3. Sprzedający ponosi względem Klientów będących konsumentami odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia klient zobowiązany jest niezwłocznie je uzupełnić. Klient ma świadomość, że czas na uzupełnienie przez niego reklamacji może wpłynąć na termin rozpoznania reklamacji. Nadużywanie prawa przez Klienta w tym zakresie stanowi nadużycie prawa i nie korzysta z ochrony.

5. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty za odesłanie towaru.

7. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Dopiero, gdy wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość  ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, sprzeda inny dostępny w sklepie towar.

8. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 7 koszt ponownej dostawy  towaru ponosi Sklep.

9. Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku klientów nie będących konsumentami termin zgłoszenia wynosi jeden rok.

10. Reklamacje towarów z wyprzedaży - towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia wad towaru oraz osobiście dokonać oględzin wadliwego towaru. Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga każdorazowego zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. W przypadku dokonywania zamówień w formie e-mail w treści tej wiadomości musi znajdować się oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i że akceptuje jego treść.

3. BELFLOOR Dawid Lewandowski uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu, a także do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:

-dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia

- zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.

- siły wyższej

- w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych aktualnych przepisów prawa mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i jest dostępny pod tym linkiem (kliknij aby pobrać formularz)

6. mojepodlogi.com nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane towary oraz nie świadczy usług posprzedażowych. Towary sprzedawane przez mojepodlogi.com mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący może wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym producenta załączonymi do towarów.